Statut Koła Naukowego Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

STATUT

Nazwa i siedziba:

 

1. Koło  nosi  nazwę  „Koło  Naukowe  Studentów  Instytutu Informacji  Naukowej  i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego".

2. Koło działa  w Instytucie Informacji  Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Stanisława Łojasiewicza 4, 38-384 Kraków.

 

Zadania:

 

3. Zadaniem  Koła  jest  budzenie  zainteresowań  studentów  w  zakresie  szeroko  pojętej nauki o informacji  naukowej,  bibliotece  i  książce  oraz  promocja  studiów bibliotekoznawczych.

4. W porozumieniu z opiekunem Koła realizuje ono zadania z pkt. 3. poprzez:

a) spotkania  i  dyskusje  dotyczące  teorii,  metodologii  i  praktyki  informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,

b) wycieczki  i  objazdy  naukowe  połączone  ze  zwiedzaniem  instytucji  naukowych, bibliotek, ośrodków informacji i wystaw tematycznych,

c) obozy  naukowe  i  projekty  badawcze  zakończone  opracowaniem  i  wydaniem zebranych materiałów,

d) współpracę z innymi kołami naukowymi,

e) współpracę z bibliotekami, ośrodkami informacji i instytucjami nauki,

f) prezentację  dorobku  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu  Jagiellońskiego  oraz  jego  oferty  edukacyjnej  podczas  festiwali nauki, konferencji, itp.

 

Uprawnienia i obowiązki członków Koła:

 

5. W skład Koła wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi.

6. Praca w Kole jest pracą społeczną.

7. Członkiem  zwyczajnym  Koła  może  być  każdy  student  Instytutu  Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  wyrażający  chęć pracy w Kole (deklaracja pisemna).

8. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła na wniosek zainteresowanych.

9. Skreślenie z listy członków Koła następuje:

a) na pisemne żądanie członka,

b) na skutek skreślenia z listy studentów,

c) na skutek decyzji Zarządu Koła, podjętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków  określonych  w  statucie  Koła  (od  decyzji  Zarządu  przysługuje odwołanie do opiekuna Koła).

10. Członkowie mają prawo do:

a) udziału w pracach Koła,

b) zebraniach Koła i Zarządu Koła,

c) udziału w imprezach organizowanych przez Koło.

 

11. Członkowie zobowiązani są do:

a) przestrzegania statutu Koła,

b) czynnego udziału w wybranych formach pracy naukowej.

12. Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zgromadzenie  Członków  Koła (wniosek powinien być uzgodniony z Opiekunem Koła i Dyrekcją Instytutu).

 

Władze Koła:

 

13. Władzami Koła są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Koła,

b) Zarząd Koła.

14. Prawo  do  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  Koła  mają  jego  członkowie, opiekun oraz pracownicy naukowi (z głosami doradczymi).

15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należą:

a) wybieranie i odwoływanie Zarządu,

b) przyjęcie lub odrzucenie rocznego sprawozdanie z działalności Koła,

c) rozpatrywanie  wniosków  Zarządu  oraz  wszystkich  propozycji  członków  dotyczących działalności Koła.

16. Zarząd Koła składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Dwóch wiceprezesów,

c) Sekretarza,

d) Skarbnika,

e) Dwóch członków Zarządu.

17. Kadencja zarządu trwa jeden rok akademicki, po jej upływie na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła następują wybory Zarządu.

18. Do obowiązków Zarządu należą:

a) reprezentowanie  Koła  na  forum  Instytutu,  uczelni  oraz  na  konferencjach, zjazdach, spotkaniach  naukowych  organizowanych  przez  instytucje  naukowe w Polsce i poza jej granicami,

b) właściwe gospodarowanie finansami Koła,

c) inicjowanie działalności naukowej i pozanaukowej Koła,

d) uczestnictwo  w  zebraniach  Rady  Kół  Naukowych  Uniwersytetu  Jagiellońskiego

i zabieganie o przyznanie środków finansowych na realizację zadań Koła,

e) informowanie  o  zebraniach,  imprezach  naukowych  i  kulturalnych,  istotnych

wydarzeniach z życia uczelni.

19. Zawiadomienia  o  zebraniach  Koła  powinny  być  umieszczane  przez  Przewodniczącego  Koła  na  tablicy  ogłoszeń  przynajmniej  na  tydzień  przed  ustalonym terminem zebrania.

 

Finanse Koła:

 

20. Na fundusze Koła składają się:

a) dofinansowania  otrzymane  od  Rady  Kół  Naukowych  Uniwersytetu

Jagiellońskiego,  Dyrekcji  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa,

Dziekana  Wydziału  Zarządzania  i  Komunikacji  Społecznej  oraz  instytucji naukowych, organizacji społecznych i studenckich,

b) dary.

21. Fundusze Koła przeznaczone są na:

a) organizację działalności Koła (zadań statutowych),

b) cele reprezentacyjne.

 

Rozwiązanie Koła:

 

22. Rozwiązanie Koła może nastąpić:

a) na  wniosek  Zarządu  podczas  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Koła w obecności co najmniej 2/3 członków Koła,

b) na mocy decyzji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Podpisano: Opiekun KNS IINiB UJ – prof dr hab. Andrzej Linert 

01 X 2014 r.