Historia Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

          Zadaniem Koła Naukowego Studentów INiB UJ, zapisanym w statucie, jest budzenie zainteresowań studentów w zakresie szeroko pojętej nauki o informacji naukowej, bibliotece i książce oraz promocja studiów bibliotekoznawczych". Realizacja tych zadań zapoczątkowana została w 1977 roku, zaledwie w trzy lata po powołaniu Zakładu Bibliotekoznawstwa   i Informacji Naukowej przy Instytucie Filologii Polskiej UJ.

Pierwotnie koło składało się z trzech sekcji:

- historii książki (opiekun naukowy dr hab. Małgorzta Stolzman),

- informacji naukowej (opiekun naukowy dr hab.Wanda Pindlowa)

-oraz bibliotekoznawstwa na studiach zaocznych (opiekun naukowy dr hab.Maria Kocójowa).

Z czasem podział na sekcje zanikł, a w 2004 roku zmieniona zastała nazwa Koła na obecnie używaną: Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Opiekunowie koła kilkakrotnie się zmieniali. Aktualnie pieczę nad naszymi działaniami od 2003 r. sprawuje dr hab. Andrzej Linert.

Po przeniesieniu w 2009 roku Instytutu do nowego budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, po raz pierwszy Koło może pochwalić się własną siedzibą. Na potrzeby jego spotkań zastało przeznaczone jedno z Instytutowych pomieszczeń.

          Działalność Koła Naukowego Studentów IINiB UJ określa statut Koła i obejmuje w szczególności, podobnie zresztą jak i w pozostałych tego typu kołach, następujące formy działalności:

  • Organizację studenckich konferencji naukowych;
  • Uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach kół naukowych bibliotekoznawców;
  • Publikację materiałów dokumentujących dokonania członków koła;
  • Organizację wyjazdów, połączonych ze zwiedzaniem bibliotek, muzeów, instytucji naukowych i targów książki;
  • Współpracę z krakowskim środowiskiem ludzi książki;
  • Współpracę z innymi kołami naukowymi w Polsce;
  • Prezentację dorobku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego oferty edukacyjnej.

 

          Studenckie konferencje naukowe są ważną częścią działalności naszego Koła od samego początku jego istnienia. Pierwsze próby w tym zakresie podjęte zostały już w 1978 roku, kiedy to sekcja bibliotekoznawcza zorganizowała dwie sesje naukowe: „Z problemu obiegu książki w Krakowie po drugiej wojnie światowej" oraz „Książka i biblioteka. Przeszłość i teraźniejszość".

 Kolejną ważną dla nas datą był rok 1999, kiedy to członkowie Koła  uczestniczyli w organizacji międzynarodowej konferencji „Dokumentacja europejskiego znaczenia Św. Królowej Jadwigi w zbiorach polskich i włoskich". Jej obrady odbywały się w Rzymie i w Krakowie, a jej głównymi organizatorami były: Uniwersytet Laterański, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II i Stacja Naukowa PAN w Rzymie oraz Papieska Akademia Teologiczna, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne i IBiIN. Konferencja poprzedzona była opracowaniem unikatowych materiałów, do jakich uzyskali dostęp studenci. Ich praca została uwieńczona w 2000 roku książką, wydaną pod redakcją prof. dr hab. Marii Kocójowej pt. „Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej".

            Kolejna konferencja, tym razem uczelniana pt. „Ludzie książki i ich księgozbiory" odbyła się w 2004 roku i zorganizowana została     z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jej sukces i powszechne zainteresowanie, jakie wzbudziła, sprawiły, że w roku 2005 w UJ zorganizowana została I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt. „Ośrodki informacji – rzeczywistość a oczekiwania". Od tego czasu KNS IINiB UJ corocznie organizuje konferencje studenckie. Jeszcze w tym samym roku (2005) odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pt. „Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – założenia i realizacja". Z kolei w 2006 roku tematyka III Ogólnopolskiej Konferencji poświęcona była sprawie „Przyszłości zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej        w Polsce i na świecie". Natomiast IV-ta Ogólnopolska Konferencja w 2007 roku skupiona była na trudnych zagadnieniach przemian obserwowanych współcześnie  w zawodzie bibliotekarza i zorganizowana została pt. Od bibliotekarza do infobrokera – teoria i praktyka zawodu". I wreszcie nasza ostatnia, piąta z kolei konferencja odbyła się 6 marca bieżącego roku pt. „Open Access - idea z przyszłością?". Łącznie w trakcie ostatnich pięciu ogólnopolskich konferencji wygłoszonych zostało przez 78 prelegentów z 8 ośrodków bibliotekoznawczych w Polsce, 55 referatów. Ich pokłosiem są    m. in. następujące publikacje: Ludzie książki i ich księgozbiory. Materiały     z konferencji Koła Naukowego Studentów Instytutu Informacji Naukowej      i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków 7 V 2004, pod red M. Kasprzyk ,  A. Kwiecień. Kraków 2004, s. 94, a także  specjalny numer 10 naszego pisma „Ibinacja" z stycznia 2008 r. Pragnę podkreślić, że podejmujemy starania, aby tematyka konferencji oddawała kierunki zainteresowań naszych koleżanek i kolegów, a także najnowsze współczesne trendy w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie.

          Pomysł wydawania własnego pisma, zrodził się z potrzeby dzielenia się naszymi doświadczeniami i osiągnięciami. Pierwszy numer ukazał się w marcu 2002 roku. Od tego czasu na jego łamach publikowane są m. in. wywiady z wykładowcami, wyniki badań naukowych członków Koła, w tym także materiały konferencyjne oraz wiersze i opowiadania studentów, recenzje, prowadzona jest kronika wydarzeń i opisywane są najciekawsze biblioteki zagraniczne i krajowe. Dotychczas w latach 2002-2012 ukazały się 23 numery  „Ibinacji". Skład redakcyjny pisma zmieniał się. Funkcję redaktor naczelnej obecnie pełni Alicja Szyrszeń. Niezmiennie każdy kolejny wydany numer jest powodem naszej dumy. Magazyn studencki „Ibinacja" ukazuje się kwartalnie.

          Naszą działalność można śledzić także na stronie internetowej naszego Instytutu. Została ona utworzona w roku akademickim 2003/2004 przez Katarzynę Druzgałę, w ramach pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Mari Kocójowej. Można tam znaleźć archiwalne numery naszego pisma, a także podstawową informację o Kole, organizowanych konferencjach oraz galerię zdjęć.

W dorobku naszym jest także współpraca z „Biuletynem EBIB-u". W  lipcu 2007 roku uczestniczyliśmy przy wydaniu jego 87 numeru, który ukazał się przy współpracy studentów z Łodzi, Krakowa i Wrocławia. W pracach nad nim Uniwersytet Jagielloński reprezentowały: Anna Krzak – redaktor prowadzący i autorka artykułu, a także Ewa Makowska, Martyna Pawłowska i Magdalena Szkowron - autorki pozostałych tekstów. Możliwość tworzenia pisma tak ważnego dla całego środowiska bibliotekarzy dała uczestniczącym wiele satysfakcji i co ważniejsze, pozostawiła trwały ślad    w działalności studenckich kół naukowych.

Z kolei, w trakcie wyjazdów edukacyjnych członków Koła, odwiedziliśmy m. in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotekę Kórnicką.

Częścią działalności Koła jest również pomoc w organizacji Opłatka Krakowskiego Środowiska Ludzi Książki, organizowanego co roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Oddział w Krakowie i Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej. Spotkanie, nad którym czuwa dr Agnieszka Korycińska, od wielu lat sprawia, że spotykają się ludzie krakowskiego świata książki.

Członkowie Koło uczestniczą również w promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a także zawsze obecni są na Targach Edukacyjnych. Studenckich delegacji nie brakuje również na uroczystościach Uniwersyteckiego Dnia Pamięci, nad grobami naszych zmarłych wykładowców.

      Proponowane przez Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ formy działania od lat sprawdzają się i są na tyle atrakcyjne i interesujące, że co roku w jego szeregi wstępują nowi adepci. Mimo płynności i braku stałej struktury osobowej, praca Koła kontynuowana jest przez coraz to nowe roczniki studentów. Przed każda nową osobą, wnosząca swój bagaż doświadczeń i wiedzy, stoją w zasadzie nieograniczone pola aktywnej działalności twórczej. I myślę, że założenia, które legły u podstaw działalności Koła, pozostaną niezmienne.

Justyna Mucha

Jeszcze więcej informacji o Kole znajduje się w zakładce  Kalendarium działalności

 

Bibliografia:

Pawłowska, Martyna. IBINACJA [dok. elektr.] http://www.ebib.info/2007/87/a.php?pawlowska [odczyt: 23.04.2009]

Koło Naukowe Studentów Bibliotekoznawstwa UJ [dok. elektr.] http://www.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/index.html [odczyt: 23.04.2009]