Studenckie konferencje naukowe zorganizowane przez KNS INiB UJ

XII Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na XII Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „METODOLOGIA MIESZANA W NAUCE O INFORMACJI I INNYCH NAUKACH".

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2015 r. w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy prof. St. Łojasiewicza 4. W głównym obszarze naszych zainteresowań znajduje się w tym roku metodologia mieszana oraz jej wykorzystanie w nauce o informacji oraz w innych dyscyplinach.

Najlepsze referaty będą recenzowane, a następnie opublikowane.

Celem konferencji jest integracja nie tylko studentów i doktorantów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ale także adeptów nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych. Szczególny nacisk kładziemy na integrację środowiska naukowego i umożliwienie wymiany poglądów na temat korzyści i ewentualnych ograniczeń związanych z zastosowaniem metodologii mieszanej w badaniach naukowych.

Tematyka wydarzenia obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zagadnień:
• metodologia mieszana w badaniach interdyscyplinarnych
• metodologia mieszana w naukach humanistycznych
• metodologia mieszana w naukach społecznych
• metodologia mieszana w naukach przyrodniczych i technicznych
• typy badań mieszanych
• problem interdyscyplinarnej sprawdzalności badań mieszanych
• multimethod research
• triangulacja metod
• ocena wyników badań prowadzonych metodami mieszanymi
• wdrożenia
• nauczanie metodologii mieszanej

TERMINARZ KONFERENCJI
Nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów: do 10 listopada 2015 r.
Odesłanie informacji zwrotnej o przyjęciu abstraktu: do 15 listopada 2015 r.

REGULAMIN KONFERENCJI
1. Rejestracja uczestnika odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu na adres: knsinibuj@gmail.com
2. Uczestnika obowiązuje terminarz konferencji.
3. Złożenie pracy wiąże się z przekazaniem organizatorom konferencji praw autorskich w zakresie umożliwiającym publikację i udostępnianie prac w formie drukowanej.
4. W przypadku pracy autorstwa kilku osób osoba nadsyłająca pracę ma obowiązek dodać listę współautorów.
5. W publikacji pokonferencyjnej zamieszczone zostaną tylko te prace, których autor lub przynajmniej jeden ze współautorów będzie uczestnikiem konferencji. Komitet Naukowy zakwalifikuje najlepsze teksty do publikacji.
6. Nad merytoryczną stroną konferencji czuwa Komitet Naukowy.
7. Zakwalifikowane na konferencję prace prezentowane będą podczas sesji tematycznych, w formie referatu. Ostateczna decyzja o formie prezentacji należy do Komitetu Naukowego.
8. Na wystąpienie przewidziane jest 15 minut. Łączny czas wystąpienia i dyskusji nie powinien przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasowego prezentacja może zostać przerwana przez przewodniczącego sesji tematycznej.
9. Prezentacje odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny.
11. Interpretacja warunków uczestnictwa i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w powyższych punktach przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu.
12. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do zaakceptowania powyższego regulaminu.

 

więcej informacji: https://www.facebook.com/events/888491251230853/